Reserva data
CAT  ESP
Reserva de data matrimoni

Normativa parroquial

 

Inscripció

 1. La nostra Parròquia, per indicació de l’Arque-bisbat, a l’any 1991, accepta “la sol·licitud de parelles d’altres parròquies de casar-se en” el Santuari de Santa Maria de Montser­rat de Pe­dralbes, “dins els límits de les seves possibilitats de temps i de la seva disponibilitat de preveres i dia­ques”[1].
 2. De la inscripció i de tot el que concerneix als casaments, fora del que és estrictament pastoral o cultual, s’encarreguen els laics, concretament, uns voluntaris, per delegació del Sr. Rector i amb l’aprovació del Consell Pastoral.
 3.  Amb temps suficient, es pot fer la reserva del dia i de l’hora al despatx parroquial. Els voluntaris predits, són els respon­sables d’atendre’ls. Reben, cada dilluns i dimecres, de 17,00 h. a les 20,30 h. Per assegurar la serietat i per evitar l’abús de que hi hagi parelles que s’inscriguin en diverses esglésies a la vegada, se’ls hi demanarà deixar una paga i senyal.

 

Preparació

 1. Tres mesos abans de la celebració, “correspon al rector propi d’un dels contraents la responsabilitat dels primers contactes i de la preparació de l’expedient. També co­respon a aquest rector de vetllar perquè els nuvis facin el curset pre-ma­trimonial i la preparació més convenient” (3).
 2. Uns quinze dies abans de la celebració, els promesos assistiran a la preparació de la cerimònia que es sol celebrar els dimecres a les 20,30 del vespre.
 3. Regularment s’organitza un curset de preparació a la confirmació per els nuvis no confirmats i se celebra el sagrament que presideix, ordinàriament,  un Sr. Bisbe.

 

Contribució a les despeses

 1. L’aportació dels nuvis és del tot necessària per equilibrar el pressupost d’una parròquia que compta únicament amb 1.300 feligresos, no rep cap subvenció (ni pública, ni eclesiàstica, ni de cap entitat privada) i que corre amb les despeses de manteniment i conservació de la casa i les que es deriven de les obres apostòliques, socials i culturals de la Parròquia, que aporta cada mes un 20 % del seu pressupost al Fons Comú diocesà i manté un menjador social a on menjen diàriament més de 150 persones..
 2. Als nuvis de la nostra parròquia no se’ls exigeix “cap aranzel per la celebració. Se’ls demanarà, però, una col·laboració econòmica lliure” (5).
 3. “Quan els nuvis siguin d’una altra demarcació parroquial (llevat del cas que es casin a la parrò­quia del lloc on aniran a viure), se’ls podrà de­manar una determi­nada compensació econò­mica, la quantia de la qual haurà de ser aprovada pel Bisbe de la Demarcació episcopal” (5). La nostra parròquia ofereix unes condicions d’espai, de marc ar­tístic i ambientals que consten molt de mante­nir i que són precisament les que cerquen molts dels nuvis que es volen casar a l’església parro­quial de Santa Maria de Montserrat de Pedralbes. A la nostra parròquia es de­mana, com a quantitat indicativa, el resultat de dividir les despeses de més que generen els casaments (despeses de manteniment i conservació de la casa, personal, culte, neteja, jardí, electricitat, calefacció, etc.), pel número de ca­sa­ments de l’any anterior. Així s’ha  comunicat i ho ha aprovat el Sr. Bisbe de la Demarcació.

 

La celebració

 1. La “celebració (…) serà substancialment igual per a tots els casa­ments”.
 2. Els nuvis es posaran d’acord per a contractar un únic florista per totes les celebracions en un mateix dia.
 3. Tots els casaments que es celebren tenen assegurada la part musical per l’organista de la parròquia sense cap despesa addicional. Podran, si ho desitgen i previa aprovació del repertori, contractar altres músics o cantants.
 4. No s’ha donat l’exclusiva ni a cap músic, ni a cap florista ni a cap fotògraf (7). La parròquia, però, vol tenir la seguretat que aquests professionals treballin amb la dignitat que el culte requereix i, per això, pren les seves precaucions, com és ara, en el cas dels fotògrafs, d’acreditar els qui consideri que compleixen aquestes condicions: hi han acreditats més de vint professionals.

Barcelona, 1 de gener de 2003.


[1] Les citacions són de les normes aprovades pel Sr. Cardenal-Arquebisbe i reproduïdes a la pàgina 'Matrimoni’. Els números entre parèntesi són els del mateix document.

Rep totes les nostres novetats al teu correu electrònic Subscriu-te